4
News & Event Update
March 1 , 2019

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562

เราขอเป็นสื่อกลางของคนรุ่นใหม่ ที่มีความฝันในการทำธุรกิจ และนำไอเดียมาต่อยอดจนจับเงินล้านได้

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ