About prime minister’s export award

ปี ๒๕๓๕ ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น

(Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ

ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐) เป็นปีที่ ๒๖ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลทุกครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ารวม ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ

Objective prime minister’s export award

เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

ได้รับโล่และเกียรติบัตรสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ จากนายกรัฐมนตรี

ได้รับสิทธิพิเศษกับกรมทั้งในและต่างประเทศ

  • ร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า
  • ร่วมออกบูทในต่างประเทศ
  • ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
  • ขายของออนไลน์บน Thaitrade.com

ได้รับการประชาสัมพันธ์

  • รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศ
  • ข้อมูลของผู้ชนะส่งตรงถึงผู้ซื้อและเครือข่ายสำนักงานฑูตพาณิชย์ 58 แห่งทั่วโลก
  • สามารถใช้ตรา PM Award ในการส่งเสริมการขายได้

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ