image

กิจกรรมแนะนำการสมัคร

กิจกรรมแนะนำการสมัคร รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น 2563 (Prime Minister's Award 2563) ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่

เช้านี้ มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวแนะนำการสมัครรางวัล PM Award 2563 ที่ภาคเหนือ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมแนะนำการสมัครรางวัล PM Award 2563 โดยมีนางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานและชี้แจงรายละเอียดในการสมัคร พร้อมทั้งมีผู้ประกอบการจากภาคเหนือที่เคยได้รับรางวัล PM Award ในปีที่ผ่านๆมา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการต่อยอดความสำเร็จหลังจากได้รับรางวัล รางวัล PM Award นี้ จัดเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้กับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และได้มีการเพิ่มสาขาของผู้ประกอบการเพื่อความเหมาะสมและกระจายรางวัลให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ กลาง เล็ก และรายย่อย โดยในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น 7 สาขารางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 10 เมษายน 2563