AWARD CATEGORY

ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2563
สำหรับโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2563
(Prime Minister’s Export Award 2020) มีการแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ

BEST EXPORTER
รางวัลผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิต / ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่มีคุณภาพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี

DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร . . .
BEST INNOVATION
รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะในด้านนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนากระบวนการผลิตหรือการค้นหาวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่ส่งผลให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร . . .
BEST THAI BRAND
รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่มีการส่งออกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง

DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร . . .
BEST DESIGN
รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม โดยคัดเลือกสินค้าที่ได้รับรางวัลDesign Excellence Award (DEmark) ที่มีคะแนนสูงสุดจาก 7 กลุ่มสินค้า

DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร . . .
BEST SERVICE ENTERPRISE AWARD
รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจบริการยอดเยี่ยม แบ่งออกเป็น 4 สาขา
- สาขาโรงพยาบาล / คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร
- สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร
- สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร
- สาขาโลจิสติกส์สินค้า (ELMA) DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร

BEST OTOP
รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าจากชุมชนที่มีความโดดเด่น ที่มีคุณภาพที่ดีและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ

DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร . . .
BEST HALAL
รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออก ที่ผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม

DOWNLOAD หลักเกณฑ์การสมัคร . . .