image

ABOUT PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD

ปี ๒๕๓๕ ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น

(Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐) เป็นปีที่ ๒๖ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลทุกครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ารวม ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 • ได้รับโล่และเกียรติบัตรสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ จากนายกรัฐมนตรี
 • ได้รับสิทธิพิเศษกับกรมทั้งในและต่างประเทศ
   - ร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า
   - ร่วมออกบูทในต่างประเทศ
   - ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
   - ขายของออนไลน์บน Thaitrade.com
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์